ALGEMENE DOUANEWET PDF

Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. And more importantly, it is all fully automated. Begripsbepalingen Toon relaties in LiDO. The Minister added, however, that the Netherlands would communicate algemeen its allies that the Netherlands would not appreciate the transit of cluster munitions across its territory. Quantity of munitions destroyed. Such transports and exports have to be notified to the Tax inspector of Customs North.

Author:Shaktikree Gashicage
Country:Vietnam
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):19 December 2012
Pages:464
PDF File Size:15.83 Mb
ePub File Size:5.22 Mb
ISBN:220-2-39548-351-7
Downloads:6965
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MaukreeAfdeling 1. Toepassingsgebied en basisdefinities Artikel 1. De bepalingen bij of krachtens deze wet vormen de nationale bepalingen ter uitvoering van: a. De bepalingen bij of krachtens deze wet strekken mede ten behoeve van de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit: a.

De bepalingen bij of krachtens deze wet strekken mede ten behoeve van de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit regelingen van internationaal recht tot het verlenen van wederzijdse administratieve bijstand inzake goederen en goederenverkeer.

De bepalingen bij of krachtens deze wet strekken mede tot uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen, voorzover deze betrekking hebben op goederen en goederenverkeer en voorts onderwerpen betreffen die vallen onder de reikwijdte van een of meer regelingen als bedoeld in de bijlage bij deze wet. De bepalingen bij of krachtens deze wet strekken mede ter handhaving van verboden of beperkingen die op goederen bij het binnenbrengen in, onderscheidenlijk verlaten van, het douanegebied van de Unie dan wel de gebieden, bedoeld in artikel , of bij het kiezen van een douanebestemming van toepassing zijn of zouden zijn bij of krachtens een bindende EU-rechtshandeling of een ander wettelijk voorschrift dat is opgenomen in de bijlage bij deze wet.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen wijzigingen worden aangebracht in de bijlage bij deze wet. Artikel Deze wet is van toepassing op het grondgebied van Nederland met inbegrip van zijn luchtruim, zijn maritieme binnenwateren en territoriale zee, en elk gebied buiten deze territoriale zee waarin Nederland, in overeenstemming met het internationale recht, jurisdictie of soevereine rechten uitoefent met betrekking tot de zeebodem, de ondergrond daarvan, het bovenliggende water en luchtruim.

Artikel 1. In aanvulling op de begripsbepalingen van het Communautair douanewetboek, de toepassingsverordening Communautair douanewetboek en andere EU-regelgeving wordt verstaan onder: a. Communautair douanewetboek: Verordening EEG nr. Bij de regeling, bedoeld in het eerste lid, onder c, kan de aanwijzing tot inspecteur dan wel ontvanger worden beperkt tot een bepaalde locatie dan wel taak en kunnen bevoegdheden worden uitgezonderd.

Wanneer de regeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, een aanwijzing betreft van een functionaris die niet ressorteert onder de rijksbelastingdienst, is in elk geval uitgezonderd: a.

Het derde lid, aanhef en onderdeel c, is niet van toepassing indien het betreft een controle ter zake van de Kernenergiewet, de Prijzennoodwet, de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, de Waarborgwet , de Destructiewet, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Wet dieren, de Wet tot behoud van cultuurbezit, de Waterwet, de Wet vervoer over zee, de Wet zeevarenden, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Warenwet, de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer.

Hetgeen in deze wet en de daarop rustende bepalingen is bepaald ten aanzien van de rechten bij invoer, is van overeenkomstige toepassing op de rechten bij uitvoer, tenzij anders is bepaald. Indien in het Communautair douanewetboek dan wel de toepassingsverordening Communautair douanewetboek bevoegdheden zijn opgedragen aan de lidstaten worden die bevoegdheden uitgeoefend door de inspecteur onderscheidenlijk de ontvanger.

Hiervan kan worden afgeweken bij of krachtens deze wet. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, ter uitwerking van interregionaal recht, het Koninkrijk verbindende verdragen en in al hun onderdelen verbindende besluiten van bij zodanige verdragen opgerichte volkenrechtelijke organisaties, regels van uitvoerende aard worden gesteld, die op goederen bij het binnenbrengen in, onderscheidenlijk verlaten van de gebieden, bedoeld in artikel , van toepassing zijn.

Bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur kunnen, met betrekking tot de uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen, regels van uitvoerende aard worden gesteld, die op goederen bij het binnenbrengen in, onderscheidenlijk verlaten van de gebieden, bedoeld in artikel , van toepassing zijn.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter uitwerking van regelingen van internationaal recht tot het verlenen van wederzijdse administratieve bijstand.

Onze Minister wie het aangaat, kan bevoegdheden, welke hem ingevolge het gestelde bij de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur toekomen, in een bij of krachtens die maatregel te bepalen omvang, aan het bestuur van een bedrijfslichaam dan wel zelfstandig bestuursorgaan overdragen en ten aanzien van de uitvoering ervan regels stellen.

Artikel Bij de toepassing van de bepalingen bij of krachtens deze wet ingevolge artikel , tweede tot en met vijfde lid, zijn de bepalingen van Titel I, Titel II, hoofdstukken 1 en 2, afdeling 1, Titel VIII en Titel IX, hoofdstuk 2, van het Communautair douanewetboek en Deel I, Titels I tot en met IV, hoofdstuk 1, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 2. Voor de toepassing van de bepalingen gesteld bij of krachtens deze wet blijft de titel 5. Artikel Waar een persoon woont dan wel is gevestigd, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Diverse algemene bepalingen betreffende met name rechten en verplichtingen van personen Paragraaf 1. Vertegenwoordiging Artikel De artikelen en van de Algemene wet bestuursrecht zijn alleen van toepassing in geval van het instellen van bezwaar en de daarbij behorende procedure.

De inspecteur kan een persoon als douane-expediteur toelaten. De inspecteur kan een toelating als douane-expediteur weigeren aan een persoon die in de laatstverlopen vijf jaren wegens een strafbaar feit onherroepelijk is veroordeeld, wanneer dat strafbaar feit naar Nederlands recht wordt aangemerkt als een misdrijf. Douane-expediteurs die niet in Nederland wonen of zijn gevestigd, zijn gehouden in Nederland woonplaats te kiezen of een vaste inrichting op te richten alvorens zij werkzaamheden als toegelaten douane-expediteur gaan verrichten.

Artikel Van de mogelijkheid om bij het doen van een douaneaangifte als indirecte vertegenwoordiger op te treden als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het Communautair douanewetboek kan slechts gebruik worden gemaakt door een douane-expediteur als bedoeld in artikel Hij dient daartoe schriftelijk door zijn opdrachtgever te zijn gemachtigd.

Artikel De douane-expediteur is gehouden aan zijn opdrachtgever een factuur te verstrekken waarin ten behoeve van deze laatste aan het Rijk betaalde rechten bij invoer, andere belastingen, heffingen, retributies, dan wel rente, interest, kosten en bestuurlijke boeten voorzover aan zijn opdrachtgever te wijten, afzonderlijk zijn omschreven.

Douane-expediteurs hebben een voorrecht op alle vermogensbestanddelen van de opdrachtgever voor de door hen ten behoeve van hun opdrachtgever betaalde rechten bij invoer, andere belastingen, heffingen, retributies dan wel rente, interest, kosten en bestuurlijke boeten voor zover aan zijn opdrachtgever te wijten gedurende een jaar na de aan het Rijk gedane betaling.

De inspecteur kan op grond van laakbare handelingen van de douane-expediteur, gepleegd in de uitoefening van zijn bedrijf als douane-expediteur, diens toelating als douane-expediteur intrekken, indien tevoren aan de douane-expediteur wegens vroeger gepleegde laakbare handelingen in de laatstverlopen drie jaren een waarschuwing, houdende de feiten waarop zij is gegrond, is uitgereikt.

In afwijking van het eerste lid kan de inspecteur de toelating als douane-expediteur onmiddellijk intrekken indien de douane-expediteur onherroepelijk is veroordeeld wegens een strafbaar feit, wanneer dat strafbaar feit naar Nederlands recht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Aan de douane-expediteur wiens toelating is ingetrokken, wordt, behoudens in bijzondere gevallen, een nieuwe toelating niet verleend voordat vijf jaren sedert de intrekking zijn verlopen. Artikel De bevoegdheden van een persoon, anders dan een natuurlijk persoon, kunnen worden uitgeoefend en zijn verplichtingen kunnen worden nagekomen door iedere bestuurder. De bevoegdheden en de verplichtingen van een minderjarige, een onder curatele gestelde, iemand die in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is, of iemand wiens vermogen onder bewind is gesteld, kunnen worden uitgeoefend en nagekomen door een wettelijke vertegenwoordiger, curator of bewindvoerder.

Op vordering van de inspecteur zijn laatstgenoemden tot nakoming van de verplichtingen gehouden. Om geldige redenen kan de inspecteur de vertegenwoordiging, bedoeld in het eerste lid, uitsluiten in de nakoming van een verplichting van hem die zelf tot die nakoming in staat is. Na iemands overlijden kunnen zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel in het uitoefenen van de bevoegdheden en in het nakomen van de verplichtingen, welke de overledene zou hebben gehad, ware hij in leven gebleven, worden vertegenwoordigd door een hunner, de executeur, de door de rechter benoemde vereffenaar van de nalatenschap of de bewindvoerder over de nalatenschap.

Op vordering van de inspecteur is ieder der in dit lid genoemde personen tot nakoming van die verplichtingen gehouden. Stukken betreffende de aangelegenheden van de overledene kunnen worden gericht aan een van de in het eerste lid genoemde personen. Artikel Deze paragraaf is niet van toepassing op strafvordering.

INFERNO MANDELBAUM PDF

ALGEMENE DOUANEWET PDF

Kigazil The EU has adopted legislation i. The Netherlands has continued to seek accountability and investigation into the douaneeet of Dutch journalist Stan Storimans, who was killed by a Russian cluster munition strike in Georgia in August Het is verboden om de goederen, bedoeld in lijst 2 van onderdeel B van douaneewt Bijlage inzake stoffen bij het op 3 september tot stand gekomen Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de duanewet, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens Trb. As regards to dual-use goods, the Dutch export controls legislation stipulates the prohibition to act contrary to certain Articles of the Dual-Use Regulation. Due to the coming into force of the General law on Customs, the old legislation on Dutch export controls will cease to be effective. Amendment Legislation Dutch export controls Government Policy and Practice Ottawa: Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. It contains provisions to ensure that Douaneweg 21 a cannot be evaded through investment in enterprises which transfer activities related to cluster munition production to a separate, wholly, or partly-owned subsidiary. Articles 3 and 4 of the regulations state that cluster munitions and antipersonnel mines are excluded douanewef general transit permits, meaning that an individual transit permit is required for both types of weapons.

GONADAS PDF

Algemene douanewet

In the report, the Netherlands reported the same total of 19, retained for training while the various types add up to a total of 24, the difference being 4, This production capacity was terminated in Wet op de kansspelbelasting. And more importantly, it is all fully automated. In total, the Netherlands once stockpiled more thancluster munitions containing approximately 26 million submunitions. Artikel 4a Toon relaties in LiDO.

GARTLEY 222 PDF

.

Related Articles