LOONBELASTINGVERKLARING BELASTINGDIENST PDF

Loon 1. Algemeen Als werkgever krijgt u te maken met inhouding en afdracht van loonbelasting en premies. U dient de loonbelasting en premies zelf te berekenen en af te dragen. Dit doet u aan de hand van de aangifte. De aangifte loonbelasting en premies kan online worden ingediend.

Author:Mikajora Tonos
Country:Ecuador
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):12 February 2014
Pages:187
PDF File Size:8.69 Mb
ePub File Size:9.4 Mb
ISBN:976-6-67966-285-4
Downloads:85839
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulkitaurLoon 1. Algemeen Als werkgever krijgt u te maken met inhouding en afdracht van loonbelasting en premies. U dient de loonbelasting en premies zelf te berekenen en af te dragen.

Dit doet u aan de hand van de aangifte. De aangifte loonbelasting en premies kan online worden ingediend. Hiervoor is een gebruikersaccount nodig. Administratieplichtigen met meer dan 20 werknemers zijn vanaf 1 januari verplicht om de aangifte loonbelasting langs elektronische weg te doen. Nadat u de aangifte online hebt ingediend, krijgt u meteen de benodigde betaalinformatie met het betaalkenmerk. Zorg dat u bij betalingen altijd het bijbehorende betaalkenmerk gebruikt.

In de rij staan om uw aangifte in te dienen danwel de belasting te betalen behoort tot het verleden. Let op! U dient de aangifte en de afdracht van loonbelasting en premies op tijd te doen. De aangifte is tijdig, indien deze uiterlijk op de 15e dag na afloop van de maand is ingediend. De betaling is tijdig indien deze uiterlijk op de 15e dag na afloop van de maand bij de Ontvanger is bijgeschreven.

Verplichtingen van de inhoudingsplichtige Loonbelasting en premies worden door de inhoudingsplichtige ingehouden over het loon van werknemers. In de eerste plaats is dus van belang te weten wie als inhoudingsplichtige en als werknemer worden aangemerkt. In de definitie van werknemer speelt het begrip dienstbetrekking een cruciale rol.

Ook dient u te weten wat onder loon wordt verstaan. Voor de heffing van de loonbelasting en de premies dient u onder meer de volgende werkzaamheden te verrichten: U dient zich aan te melden bij de Inspectie indien u inhoudingsplichtige wordt voor de loonbelasting en premies; U dient aan uw werknemer s een loonbelastingverklaring uit te reiken; U dient ieder jaar een nieuwe loonstaat voor elke werknemer aan te leggen.

De persoonlijke gegevens van de werknemer die u op dit formulier dient in te vullen, vindt u op de laatste loonbelastingverklaring die de werknemer heeft ingediend. U dient de loonstaat bij iedere loonbetaling bij te werken. U dient de loonbelastingkaarten na afloop van het jaar aan de hand van de loonstaten in te vullen. U dient de verzamelloonstaat aan de hand van de loonstaten in te vullen en tijdig bij de Inspectie in te dienen. Wijze van berekening loonbelasting en inhouding De loonbelasting wordt geheven over het voljaarsloon.

Het loon van de werknemer dient dus te worden herleid naar het voljaarsloon. Als voljaarsloon geldt het in het kalenderjaar te ontvangen loon, indien over het hele jaar van de inhoudingsplichtige loon zou worden genoten. Het voljaarsloon wordt afgeleid uit het tijdvakloon bij de aanvang van het kalenderjaar. Bij de herleiding speelt het loontijdvak een rol.

Onder loontijdvak wordt verstaan het tijdvak waarover het loon wordt verkregen. Beslissend is de periode waarover het loon krachtens de arbeidsovereenkomst geacht wordt te zijn genoten.

Het loontijdvak is van belang om te bepalen welke tijdvaktabel dient te worden toegepast. Voor een werknemer met een volledige betrekking zal het loontijdvak veelal overeenkomen met het tijdvak waarover het loon wordt afgerekend. Bijvoorbeeld als overeengekomen wordt dat de werknemer zijn loon per maand geniet dan is het loontijdvak een maand. Voor een werknemer zonder volledige betrekking is het loontijdvak afhankelijk van de gemaakte afspraak tussen de werknemer en de inhoudingsplichtige.

Loonbelasting is een voorheffing of eindheffing De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Op het loon, uitkering of pensioen van de werknemer wordt loonbelasting ingehouden.

In de loonbelasting wordt geen rekening gehouden met de aftrekposten van de werknemer. Als de werknemer aftrekposten heeft, wordt dus eigenlijk te veel loonbelasting ingehouden. Die krijgt de werknemer pas terug bij de aanslag inkomstenbelasting.

Na afloop van het kalenderjaar vindt namelijk de definitieve afrekening plaats bij de aanslag inkomstenbelasting. Deze aanslag wordt opgelegd nadat de werknemer aangifte inkomstenbelasting heeft ingediend. Er zijn vier situaties mogelijk: De voorheffingen zijn lager dan de te betalen inkomstenbelasting. De werknemer komt in aanmerking voor een verplichte aanslag ingeval hij meer dan fl. Hij moet het verschil nog bijbetalen. In dat geval is de werknemer verplicht om aangifte inkomstenbelasting te doen; De voorheffingen zijn hoger dan de te betalen inkomstenbelasting.

De werknemer krijgt de teveel betaalde belasting terug als hij recht heeft op meer dan fl. Loonbelasting is in dit geval eindheffing; Als de werknemer een loonbelastingvermindering hardheid heeft gekregen, komt hij in aanmerking voor een verplichte aanslag ingeval hij meer dan fl. U kunt ook terecht bij de Inspectie der Belastingen afdeling Loonbelasting.

Inhoudingsplichtige en de werknemer Loonbelasting en premies worden door de inhoudingsplichtige ingehouden over het loon van werknemers. Het is dus van belang te weten wie als inhoudingsplichtige en wie als werknemer worden aangemerkt. U dient ook te weten wat onder het begrip loon wordt verstaan.

Inhoudingsplichtige Het begrip inhoudingsplichtige is ruimer dan het begrip werkgever. Hieronder wordt niet alleen verstaan de eigenlijke inhoudingsplichtige, maar ook de pseudo-werkgever.

Met pseudo-werkgever wordt bedoeld de pensioenstichting of de verzekeringsmaatschappij die pensioen uitkeert aan de werknemer van een ander. Die persoon geniet loon uit een vroegere dienstbetrekking van hemzelf. Denk ook bijvoorbeeld aan de weduwe die een nabestaandenpensioen krijgt omdat haar echtgenoot, die jarenlang voor u heeft gewerkt, is overleden. De weduwe zelf heeft nooit bij u gewerkt. Deze weduwe geniet loon uit de vroegere dienstbetrekking van een ander, namelijk haar overleden echtgenoot.

De inhoudingsplichtige — de werkgever of de pseudo-werkgever — is degene die de loonbelasting en premies van de werknemer inhoudt en deze periodiek op aangifte afdraagt. In grote lijnen is de inhoudingplicht als volgt geregeld. Inhoudingsplichtige is met betrekking tot: een bestaande dienstbetrekking: de werkgever; een vroegere dienstbetrekking: de voormalige werkgever, de pensioenstichting of de verzekeringsmaatschappij.

Werknemer De loonbelasting en de premies worden geheven over het loon van de werknemer die bij u in dienstbetrekking is. Werknemer is de natuurlijk persoon die bij u in dienstbetrekking is, de zogenoemde tegenwoordige dienstbetrekking. Als werknemer wordt ook beschouwd degene die inkomsten geniet uit een vroegere dienstbetrekking van hemzelf of van een ander.

Hiertoe behoren dus zowel de gepensioneerde of de op wachtgeld gestelde werknemer zelf maar ook de weduwe en kinderen van de vroegere werknemer die een pensioen of een andere uitkering geniet. De loonbelasting maakt onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse werknemers. Binnenlandse werknemer Voor de werknemer die in de Nederlandse Antillen woont, is het niet van belang waar de werkzaamheden worden verricht.

Vereist is dat hij in dienstbetrekking staat tot de inhoudingsplichtige of loon krijgt van een inhoudingsplichtige die in de Nederlandse Antillen woont of is gevestigd. De inhoudingsplichtige hoeft geen loonbelasting in te houden indien de werknemer een verklaring van de Inspecteur overlegt waaruit blijkt dat op grond van een belastingverdrag of de Belastingregeling voor het Koninkrijk geen loonbelasting dient te worden ingehouden. Zonder deze verklaring dient u in alle gevallen loonbelasting in te houden.

Vermindering van loonbelasting Op uw loon, uitkering of pensioen wordt loonbelasting ingehouden. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt hierbij geen rekening met uw aftrekposten. Er wordt alleen rekening gehouden met het overdraagbare deel van de basiskorting, de kindertoeslag, de ouderentoeslag en een vast bedrag ad fl. Als u wel aftrekposten heeft, wordt dus eigenlijk te veel loonbelasting ingehouden.

Die krijgt u pas terug bij uw aanslag inkomstenbelasting. Na afloop van het kalenderjaar vindt de definitieve afrekening plaats bij de aanslag inkomstenbelasting. Deze aanslag wordt opgelegd nadat u uw aangifte heeft ingediend. U kunt voorkomen dat er van u te veel loonbelasting wordt ingehouden door een verzoek in te dienen om vermindering van loonbelasting Voorwaarden: U kunt verzoeken om vermindering van loonbelasting als u over het afgelopen jaar een aangiftebiljet inkomstenbelasting hebt ingediend.

Indien u niet aan deze voorwaarde hebt voldaan, wordt uw verzoek om vermindering van loonbelasting afgewezen. U krijgt vermindering van loonbelasting indien het bedrag van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting vermoedelijk meer dan een vierde of meer dan fl. Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug. De Inspectie beoordeelt en stelt vast voor welk bedrag u vermindering van loonbelasting krijgt. Vervolgens stuurt de Inspectie u een beschikking waarop het bedrag van de vermindering van loonbelasting staat.

Stuur het formulier niet terug als na het invullen blijkt dat vermindering van loonbelasting in uw situatie niet mogelijk is. Vermijd een te grote teruggaaf In de verzamelstaat berekent u het maximale bedrag waarvoor u vermindering van loonbelasting kunt vragen. U kunt echter ook voor een lager bedrag een vermindering van loonbelasting vragen.

Het kan namelijk voorkomen dat u op basis van de definitieve aanslag moet bijbetalen, bijvoorbeeld omdat u een aftrekpost te hoog, of uw inkomsten die niet onder de loonbelasting vallen te laag heeft ingeschat. Als u een vermindering van loonbelasting vraagt voor een lager bedrag dan u eigenlijk verwacht, beperkt u het risico dat u bij de definitieve aanslag alsnog moet bijbetalen.

Definitieve afrekening Als u vermindering van loonbelasting heeft gekregen, ontvangt u automatisch een aangiftebiljet inkomstenbelasting. Aan de hand van uw aangifte beoordeelt de Inspectie of het bedrag van de vermindering juist was.

Op uw definitieve aanslag staat dan of u alsnog moet bijbetalen, of dat u geld terugkrijgt. Als u geen aangiftebiljet ontvangt, bent u verplicht om bij de Inspectie een aangiftebiljet aan te vragen. Loon De loonbelasting en premies worden geheven naar het zuiver tijdvakloon van de werknemer. De definitie van loon is zeer ruim. Loon is al hetgeen, onder welke naam of in welke vorm dan ook, door de werknemer uit zijn arbeidsverhouding wordt genoten.

Niet ter zake doet of de werknemer rechten kan doen gelden op het loon dat hem wordt verstrekt. Bijvoorbeeld een vrijwillig gegeven gratificatie is dan ook evenzeer loon als het winstaandeel waarop de werknemer volgens zijn arbeidsvoorwaarden recht heeft.

Evenmin is van belang of de werknemer voor het loon arbeid heeft verricht. Zo telt het loon over verzuimde uren bijv.

BRIDE OF A WICKED SCOTSMAN BY SAMANTHA JAMES PDF

Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Wie betaalt de loonbelasting? Loonbelastingverklaring downloaden Wilt u de loonbelastingverklaring downloaden? U kunt dit online doen bij de Belastingdienst, via deze link model opgaaf loonheffing. Het formulier is gratis beschikbaar, u dient dit in te leveren bij uw werkgever of de uitkeringsinstantie die daarom vraagt. Downloaden bij de Belastingdienst U kunt gebruik maken van de website van de Belastingdienst om de loonbelastingverklaring te downloaden. Deze software is gratis beschikbaar en werkt op praktisch alle computers.

CANTAI QUE O SALVADOR CHEGOU - PDF

Documenten

Al meer dan Nieuwe werknemers moeten een loonbelastingverklaring invullen. Neem je een nieuwe werknemer in dienst? Dan ben je wettelijk verplicht een aantal gegevens bij hem op te vragen die nodig zijn voor het inhouden van de wettelijke loonheffingen. Formulier loonbelastingverklaring Het is gebruikelijk om de benodigde gegevens bij je werknemer op te vragen via een speciaal formulier van de Belastingdienst.

TRAGATE ESE SAPO PDF

Belastingdienst

.

BYGG IKAPP HANDIKAPP PDF

Loonbelasting

.

Related Articles